Acer pal. 'Garnet'

Acer pal.
C5 30-40 cm

Acer pal. 'Garnet'

Acer pal.
C5 30-40 cm