Acer pal. 'Garnet'

Acer pal.
C5 40-50 cm

Acer pal. 'Garnet'

Acer pal.
C5 40-50 cm