Acer pal. 'Osakazuki'

Acer pal.
C5 60-80 cm

Acer pal. 'Osakazuki'

Acer pal.
C5 60-80 cm