Cornus kousa 'Wolf Eyes'

Cornus kousa
C5 60-80 cm

Cornus kousa 'Wolf Eyes'

Cornus kousa
C5 60-80 cm